Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Objednávka

Minimálna hodnota objednávky pre rozvoz je 5 €. Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju stornovať telefonicky prípadne priamo na príslušnej prevádzke.

1.1 Realizácia objednávky

Objednávku je možné vytvoriť nasledovnými spôsobmi:

 • Osobne počas otváracích hodín prevádzky (zverejnených na www.pizzaroman.sk)
 • Telefonicky na telefónnych číslach počas otváracích hodín rozvozu ( zverejnených na www.pizzaroman.sk)
 • Online objednávka – objednávka prostredníctvom našej webovej stránky www.pizzaroman.sk
 • Prostredníctvom web stránok, s ktorými naša pizzeria spolupracuje

1.2 Platba

Platbu je možné zrealizovať:

 • Pri osobnom odbere osobne na prevádzke počas otváracích hodín prevádzky (zverejnených na www.pizzaroman.sk),
 • Pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou, gastro lístkami alebo platobnou kartou online.
 1. Dodacie a platobné podmienky
 • V prípade dodania roznáškovou službou – cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je možné zistiť na www.pizzaroman.sk
 • Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – zverejnené na stránke www.pizzaroman.sk v čase objednania. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
 • vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar
 1. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky denne v časoch uvedených na: www.pizzaroman.sk a na tel. č. 0948 110 555, 033 5536 555, prostredníctvom kuriéra
 • osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby
 • Formou emailu na pizzaroman@pizzaroman.sk

3.1 Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať, ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru

 • osobne
 • prostredníctvom kuriéra

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

 • pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti
 • pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 7 pracovných dní dobropisom na účet platiteľa
 1. Akcie

V prípade, že zákazník má záujem o využívanie akcií, resp. zúčastňovaní sa na súťažiach pizzerie a reštaurácie Pizza Roman, je nutné aby súhlasil so všetkými pravidlami. V prípade, že s pravidlami súťaže nesúhlasí, nemôže sa tejto akcie zúčastniť, resp. uplatniť si akciu.

Pri akcii 2 ks pizze (burger) nápoj zdarma podľa vlastného výberu je nutné aby si zákazník sám zapísal do poznámky pripadne požiadal personál, ktorý nápoj má záujem dostať zdarma.

 

  

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok 1

Základné ustanovenia

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

Článok 2

Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak zákazníkovi sú v prevádzke Pizza Roman poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu, ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 3

Uplatnenie reklamácie

Ak zákazník zisti dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u vedúceho zmeny prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelne, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ ma takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci zmeny alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolnosti reklamácie. Vedúci zmeny alebo nim poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dni.

Článok 4

Chyby odstrániteľné

Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, ma zákazník právo požiadať o bezplatne, riadne a včasne odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako 25% z porcie jedla) v závislosti od toho, akú chybu zákazník reklamuje.

Článok 5

Chyby neodstrániteľné

V prípade, ak nie je možne odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.

Článok 6

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa tak nestane, právo na reklamáciu zaniká.

Článok 7

Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo tovaru.

Článok 8

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 15.06.2023

 

Obchodné meno: RMCH, s.r.o.

Sídlo: Janka Krála 584, 919 21 Zeleneč

IČO: 44831111

DIČ: 2022843460

IČ DPH: SK2022843460